Xpertas Integritetspolicy

Xpertas Integritetspolicy

Xperta värnar om dina personuppgifter och din personliga integritet och det är viktigt för oss att du känner dig trygg med vår behandling av dina personuppgifter. I och med behandlingen av dina personuppgifter arbetar vi ständigt med att personuppgifterna alltid ska vara skyddade och behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning, Dataskyddsförordningen (GDPR) samt interna policies.
Transparens är viktigt för oss och vi vill vara öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter från början till slut.

I denna policy som avser integritet och dataskydd beskrivs hur Xperta samlar in, behandlar och lagrar dina personuppgifter. I denna integritetspolicy beskrivs hanteringen av personuppgifter som samlas in i olika sammanhang och kontakter med Xperta. Policyn beskriver även de rättigheter du har enligt GDPR.

Det är viktigt att du tar del och förstår Integritetspolicyn och hur du kan påverka behandlingen av dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig
Xperta AB, org.nr 556681–3761 (”Xperta”) Jakobsbergsgatan 7, 111 44 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Dina personuppgifter som behandlas av Xperta
När du besöker Xpertas hemsida kan du komma att ge Xperta information om dig själv för att kunna använda Xpertas tjänster. Informationen om dig själv är nedan person- och kontaktuppgifter:

• Namn
• Efternamn
• E-post
• Telefonnummer
• CV/Resumé
• LinkedIn-profil
• Länk till portfolio

Ändamål och rättslig grund för behandling av dina personuppgifter
Xperta behandlar dina personuppgifter för att uppfylla följande ändamål enligt den rättsliga grunden intresseavvägning:

• För att hantera din förfrågan av konsulttjänster av Xperta
• För att hantera din jobbansökan till Xperta

För att Xperta ska kunna erbjuda vissa funktioner och fullgöra tjänster behöver Xperta ta del av personuppgifter. Om du inte lämnar dina personuppgifter har vi på Xperta inte möjlighet att uppfylla åtaganden i förhållande till dig.

Sammanställning av personuppgiftsbehandling

Ändamål
 Rättslig grund
Kategori av personuppgifter
         Lagringstid

För anmälning avseende förfrågningar och prenumerationer


Intresseavvägning


Namn, E-post

       
        Tills dess att du
        själv avanmäler
        dig från
        prenumerationen

För förfrågan avseende konsulttjänster och andra
av Xpertas tjänster


Intresseavvägning


Namn, E-post, telefonnummer samt eventuell fritext

          
              2 år

För att behandla jobbansökningar


Intresseavvägning


Namn, efternamn, e-post, telefonnummer, LinkedIn-profil, CV/Resumé, länk till profil/ portfolio samt eventuell fritext

        
              2 år

Tillgång och överföring av dina personuppgifter.
Xperta kan komma att överföra eller dela dina personuppgifter med utvalda tredje parter såsom bolag inom samma koncern som Xperta eller andra samarbetspartners.

Om överföringar av personuppgifter sker kommer Xperta att vidta rimliga tekniska, organisatoriska samt legala åtgärder för att säkerställa att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och överförs samt behandlas i enlighet med GDPR. Överföringar av personuppgifter utanför EU och EES kommer samtidigt att baseras på lämpliga eller passande skyddsåtgärder.

Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av Xperta om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Xpertas rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och säkerhets- eller tekniska problem.

Xperta kommer aldrig att sälja dina personuppgifter till tredje part om Xperta inte har ditt samtycke till det.

Lagringsperiod för personuppgifter.
Xperta behandlar dina personuppgifter så länge det är nödvändig och finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för, i enlighet med denna Integritetspolicy.

Vid godkännande till att få prenumerationer på pressreleaser, kvartalsrapporter och årsredovisningar kommer Xperta att behandla dina personuppgifter tills du avregistrerar dig eller meddelar Xperta att du inte längre vill motta dessa. Du kan avregistrera dig via länk för avregistreringen som följer med alla utskick.

Där dina personuppgifter sparas baserat på intresseavvägning finns lagringstiderna angivna i ovan tabell. När det finns ett berättigat intresse från Xperta kommer personuppgifterna sparas för att sedan vid uppfyllandet av gallringsperioden raderas.

Skydd av dina personuppgifter.
I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning vidtar Xperta de lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att se till att dina personuppgifter är säkra. Det för att skydda dina personuppgifter mot obehörig eller otillåten behandling, förlust, förstöring eller skada genom olyckshändelse. Xpertas säkerhetsrutiner förändras i takt med ny teknik och organisatoriska säkerhetsåtgärder.

Dina rättigheter.
I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt till att få information om vilka personuppgifter som Xperta behandlar om dig. Du har även rätt att veta för vilka ändamål Xperta samlar in dina personuppgifter. Xperta kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäckts vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.Du har rätt att kostnadsfritt göra en förfrågan, vid flertal eller omfattande förfrågningar kan en rimlig avgift tas ut.

Du har rätt att begära:
i. Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som Xperta genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att erhålla ett registerutdrag om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig och den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period.

ii. Rättelse av dina personuppgifter. Xperta kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter Xperta behandlar om dig.
iii. Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Radering av personuppgifter är dock inte en absolut rättighet då Xperta fortfarande kan ha en legal grund för att behandla dina personuppgifter.
iv. Begränsning av behandling. Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse. Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer behandlingen av dem att begränsas.
v. Dataportabilitet. Du har under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter som du har lämnat till Xperta i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig.

Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer Xperta enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen. Xperta kommer inte överföra dina personuppgifter till tredje part för marknadsföringsändamål.

Om du skulle ha några klagomål avseende Xpertas behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

Användning av cookies.
Xperta använder inte kakor (cookies) på vår hemsida www.xperta.se.

Uppdatering av Integritetspolicy.
Xperta förbehåller sig rätten att från tid till annan uppdatera Integritetspolicy. Xperta kommer med rimligt varsel underrätta dig om ändringarna. Om du inte godtar ändringarna har du rätt att säga upp avtalet med Xperta innan ändringarna träder i kraft. Du säger upp ditt avtal genom att maila till [email protected] och ange ”Uppsägning av avtal” i ämnesraden och med en beskrivning ange vilken tjänst avtalet avser.

Kontaktuppgifter till Xperta.
Har du frågor angående Xpertas hantering av dina personuppgifter eller om du vill utöva några av dina rättigheter kopplade till Xpertas hantering av dina personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss via e-post eller brev enligt uppgifterna nedan.

Xperta AB
Jakobsbergsgatan 7
111 44 Stockholm
Tel: 08 - 411 26 40
Fax: 08 - 411 24 71
E-post: [email protected]


Ett urval av våra kunder

Kontakta oss så ska vi hjälpa dig att spara både tid och pengar på att effektivisera ditt företags IT-infrastruktur.

Xperta AB
Jakobsbergsgatan 7
111 44 Stockholm

Tel: 08 - 411 26 40
Fax: 08 - 411 24 71